Projekt VASAMUSEET

Läs om våra senaste uppdrag!

vasamuseet

VASAMUSEET

VASAMUSEET

Vasamuseet i Stockholm är en stor mötesplats där ett kulturarv förvaltas. Det ska alla ha rätt att ta del av! Som ett led i det har tillgänglighetsinventering av museet utförts vid flera tillfällen. BBH anlitades av SFV första gången 2010 och sedan för uppföljning i maj 2014. I samband med inventeringen togs förslag till åtgärder fram, för att förbättra tillgängligheten till och inom byggnaden i enlighet med HIN (Enkelt avhjälpta hinder). Åtgärder har sedan genomförts i såväl publika som administrativa delar av museet. Vid arbetet har hänsyn tagits till ”Riv hindren”, fd Handisams riktlinjer för tillgänglighet.

Typ av uppdrag: Tillgänglighetsinventering (enl. HIN) med åtgärdsförslag.

projektfakta

vasamuseet

Fakta

Plats

År

Statens Fastighetsverk

Kund

VASAMUSEET